Na czym polega wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

WWR obejmuje szereg wielokierunkowych działań, mających na celu usprawnienie rozwoju dzieci, u których stwierdzono niepełnosprawność. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by poprawić funkcjonowanie maluchów w sferze psychoruchowej oraz komunikacyjnej, a ich dokładny przebieg i formę uzależnia się od potrzeb konkretnego dziecka oraz problemów, z którymi się zmaga. Do zaburzeń uprawniających dzieci do uczęszczania na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju należą m.in. autyzm, niedowidzenie, uszkodzenie słuchu, a także niepełnosprawność ruchowa albo umysłowa. Celem wczesnego wspierania rozwoju jest poprawa poziomu funkcjonowania dzieci, pomoc w pokonywaniu związanych z dysfunkcją trudności, ale również uniknięcie pogłębiania się wad. Dzięki tego typu pomocy niepełnosprawne maluchy mogą też nabyć umiejętności, których nie nauczyłyby się samodzielnie.

Należy dodać, że WWR obejmuje także rodziców bądź opiekunów dzieci, dla których zaburzenia rozwoju ich pociech stanowią duże wyzwanie – wsparcie służy m.in. zaakceptowaniu niepełnosprawnego dziecka, rozwija umiejętność interpretacji jego zachowań i odpowiedniego reagowania na nie. Ponadto rodzice zyskują wiedzę na temat tego, jak postępować z maluchem oraz w jaki sposób przystosować do jego potrzeb środowisko domowe. Opiekunom oferujemy możliwość udziału w zajęciach przygotowanych specjalnie z myślą o nich, ale mogą oni również aktywnie uczestniczyć w naszej pracy z dzieckiem.

Aby wspierać rozwój dziecka z niepełnosprawnością, niezbędne jest indywidualne podejście do małego pacjenta. W każdym przypadku plan oraz harmonogram terapii opracowujemy dopiero po specjalistycznej diagnozie – jednocześnie dbamy o to, by na bieżąco dostosowywać program zajęć do zmieniających się potrzeb dziecka oraz jego opiekunów. Bez względu na rodzaj zaburzeń, każdym dzieckiem zajmuje się grono doświadczonych specjalistów, którzy pozostają ze sobą w stałym kontakcie – dzięki temu działamy kompleksowo, a wspomaganie rozwoju ma charakter holistyczny. W naszej poradni pracują przygotowani do pracy z małymi dziećmi specjaliści, tacy jak psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta ręki i integracji sensorycznej, neuroterapeuta oraz trener grafomotoryki, co daje nam możliwość prowadzenia terapii różnego typu, a także profesjonalnej oceny jej skuteczności.

Kto i na jakich zasadach może korzystać z WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest pomocą, z której mogą korzystać wszystkie dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności, aż do momentu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Należy pamiętać, że terapię warto rozpocząć jak najwcześniej, ponieważ na wczesnym etapie rozwoju maluchy są na nią bardziej podatne i czynią szybsze postępy – zaniedbania w tym zakresie mogą skutkować opóźnieniem w rozwoju, które w późniejszym okresie życia może okazać się nieodwracalne. Podstawę do objęcia dziecka programem wczesnego wspomagania rozwoju stanowi opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, potwierdzająca taką potrzebę. Można ją uzyskać bezpłatnie po złożeniu odpowiedniego wniosku. W niektórych wypadkach do wydania opinii niezbędne będą także inne dokumenty, m.in. zaświadczenie lekarskie informujące o podjętym leczeniu farmakologicznym, przeprowadzonych badaniach czy prowadzanej wcześniej terapii, a także diagnozy specjalistów, np. logopedy, psychologa itp. Z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy następnie zgłosić się do naszej poradni, gdzie podczas spotkania przygotujemy indywidualny program zajęć i ustalimy jego harmonogram. Co bardzo ważne, zajęcia z zakresu WWR są bezpłatne.

Zajęcia terapeutyczne, które prowadzimy w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, mogą mieć charakter indywidualny bądź odbywać się w niewielkich grupach, a ich częstotliwość ustalamy na podstawie psychofizycznych możliwości oraz potrzeb pacjenta. Aby dostosować się do Państwa możliwości, jesteśmy elastyczni – zawsze staramy się dostosować godziny zajęć do indywidualnych preferencji i dostępności. W naszej poradni zapewniamy odpowiednie warunki do prowadzenia wszelkich zajęć wspierających rozwój dziecka, ponieważ dysponujemy niezbędnymi środkami dydaktycznymi oraz specjalistycznym zapleczem sprzętowym, które systematycznie rozbudowujemy.

Wczesne wspomaganie rozwoju to szansa na to, by zadbać o przyszłość dziecka i zapewnić mu jak najlepsze warunki do codziennego funkcjonowania. Szybkie wychwycenie nieprawidłowości w rozwoju małego dziecka, które mogą przejawiać się zarówno w zaburzeniach ruchowych, jak i poznawczych, społecznych czy emocjonalnych, daje możliwość zatrzymania postępowania dysfunkcji oraz uniknięcia pojawienia się nowych zaburzeń. To z kolei wiąże się z obiecującymi prognozami na przyszłość. Aby jednak w porę zareagować, niezwykle ważna jest czujność rodziców i opiekunów, ich szybka reakcja oraz wdrożenie wspomagania rozwoju pod okiem wykwalifikowanych specjalistów. Zapraszamy do naszej poradni wszystkich poszukujących pomocy w tym zakresie.